VIP. Hermes Garden Party30 59

Da nhập Pháp. Chỉ vuốt sáp ong. Khâu tay 100%

𝙒𝙚𝙘𝙝𝙖𝙩 :𝙙𝙖𝙤𝙖𝙣𝙝𝙣𝙜𝙤𝙘

𝙃𝙤𝙩𝙡𝙞𝙣𝙚/𝙄𝙢𝙚𝙨𝙨/𝙒𝙝𝙖𝙩𝙖𝙥𝙥𝙨 : 0981.886.896

𝙕𝙖𝙡𝙤 : 0969.919.866

💳 𝑽𝒊𝒔𝒂. 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒓𝒅 . 𝑱𝑪𝑩 . 𝑼𝒏𝒊𝒐𝒏𝒑𝒂𝒚 . 𝑵𝒂𝒑𝒂𝒔 . 𝑽𝒏𝒑𝒂𝒚 𝑸𝑹

𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘁𝗿𝗮̉ 𝗴𝗼́𝗽 𝘁𝗵𝗲̉ 𝘁𝗶́𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗹𝗮̃𝗶 𝘀𝘂𝗮̂́𝘁 𝟬%

𝗚𝘂̛̉𝗶 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝘂̛̀ 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 đ𝗶 𝘁𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 . 𝗔𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗺𝗮̂́𝘁 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝘁𝗵𝘂𝗲̂́.( 𝗞𝗛 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶)

𝗧𝗿𝗮𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗱𝗼̃𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 đ𝗶 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝘅𝗮́𝗰 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗲̂́𝗻.

𝗚𝗶𝗮𝗼 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗯𝗮̉𝗼 𝗺𝗮̣̂𝘁, 𝘂𝘆 𝘁𝗶́𝗻.

𝗚𝗶𝗮𝗼 𝗯𝘂𝗼̂𝗻 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗼̂́𝘁.

𝐁𝐞̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚́𝐧 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞. 𝐒𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐱𝐞𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐮̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̆̃𝐧.

𝓑𝓪̉𝓸 𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓿𝓪̀ đ𝓸̂̉𝓲 𝓽𝓻𝓪̉

• Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̃𝑖 , 𝑛ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑚𝑎̀𝑢, 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑑𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑠𝑥 .

𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐:

𝑇𝑢́𝑖 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑖 𝑡𝑢́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜́𝑐. 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑎̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑘𝑖̃. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢́𝑖 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑞𝑢𝑎𝑖 𝑡𝑢́𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑜́𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̂̉𝑖𝑎̀𝑛𝑔.

Danh mục: