VIP. Chanel 2.55

Liên hệ: 0981886896

19.5/28/7.5cm. leather original France

𝙒𝙚𝙘𝙝𝙖𝙩 :𝙙𝙖𝙤𝙖𝙣𝙝𝙣𝙜𝙤𝙘

𝙃𝙤𝙩𝙡𝙞𝙣𝙚/𝙄𝙢𝙚𝙨𝙨/𝙒𝙝𝙖𝙩𝙖𝙥𝙥𝙨 : 0981.886.896

𝙕𝙖𝙡𝙤 : 0969.919.866

💳 𝑽𝒊𝒔𝒂. 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒓𝒅 . 𝑱𝑪𝑩 . 𝑼𝒏𝒊𝒐𝒏𝒑𝒂𝒚 . 𝑵𝒂𝒑𝒂𝒔 . 𝑽𝒏𝒑𝒂𝒚 𝑸𝑹

𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘁𝗿𝗮̉ 𝗴𝗼́𝗽 𝘁𝗵𝗲̉ 𝘁𝗶́𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗹𝗮̃𝗶 𝘀𝘂𝗮̂́𝘁 𝟬%

• 𝗚𝘂̛̉𝗶 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝘂̛̀ 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 đ𝗶 𝘁𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 . 𝗔𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗺𝗮̂́𝘁 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝘁𝗵𝘂𝗲̂́.( 𝗞𝗛 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶)

• 𝗧𝗿𝗮𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗱𝗼̃𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 đ𝗶 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝘅𝗮́𝗰 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗲̂́𝗻.

• 𝗚𝗶𝗮𝗼 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗯𝗮̉𝗼 𝗺𝗮̣̂𝘁, 𝘂𝘆 𝘁𝗶́𝗻.

• 𝗚𝗶𝗮𝗼 𝗯𝘂𝗼̂𝗻 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗼̂́𝘁.

𝐁𝐞̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚́𝐧 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞. 𝐒𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐱𝐞𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐮̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̆̃𝐧.

𝓑𝓪̉𝓸 𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓿𝓪̀ đ𝓸̂̉𝓲 𝓽𝓻𝓪̉

• Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̃𝑖 , 𝑛ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑚𝑎̀𝑢, 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑑𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑠𝑥 .

𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐:

𝑇𝑢́𝑖 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑖 𝑡𝑢́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜́𝑐. 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑘𝑖̃. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢́𝑖 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑞𝑢𝑎𝑖 𝑡𝑢́𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑜́𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̂̉𝑖ℎ𝑎̀𝑛𝑔.

Danh mục: