Túi xách Lv nano noe vip

𝗡𝗴𝗼𝗰𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 đ𝗮̉𝗺 𝗯𝗮̉𝗼 đ𝘂́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗮̉𝗻𝗵.
𝟭 đ𝗼̂̉𝗶 𝟭 𝗸𝗵𝗶 :
– 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘀𝗮𝘂 𝟭 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴
– 𝗟𝗼̂̃𝗶 𝗱𝗼 𝗻𝗵𝗮̀ 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 ( 𝗴𝘂̛̉𝗶 𝗻𝗵𝗮̂̀𝗺 𝘀𝗶𝘇𝗲, 𝗻𝗵𝗮̂̀𝗺 𝗺𝗮̀𝘂.
——————————————————————
𝗢 𝗡 𝗟 𝗬 – 𝗢 𝗥 𝗗 𝗘 𝗥
< 𝗦 𝘂 𝗽 𝗲 𝗿 • 𝗦 𝗶 𝗲̂ 𝘂 𝗰 𝗮̂́ 𝗽 • 𝗩 𝘃 𝗶 𝗽>

Danh mục: