Hermes Constance 24. GHW

𝗢 𝗡 𝗟 𝗬 – 𝗢 𝗥 𝗗 𝗘 𝗥
< 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 • 𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗮̂́𝗽 • 𝗩𝘃𝗶𝗽>
* 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝗯𝘂𝗼̂𝗻 𝗯𝗮́𝗻 𝗹𝗲̉ 𝓢𝓲𝓷𝓬𝓮 2012
* 𝗧𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗻𝗵𝘂 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴, đ𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̣𝗶 𝗵𝗼̉𝗶 𝗻𝗵𝗮 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 đ𝗲̂́ !
* 𝗟𝘂𝗼̂𝗻 𝘀𝗮̆𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝘀𝗽 đ𝗶 đ𝗮̂̀𝘂 𝘃𝗲̂̀ 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴. 𝗖𝗼́ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗶̀𝗺 𝘀𝗽 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗿𝗲̉
* 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐤𝐢̃ 𝐬𝐩 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐨́𝐜 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐭𝐮́𝐢 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐢 𝐭𝐮́𝐢, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐛𝐨́𝐜 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢.
➿𝘚𝘩𝘪𝘱𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥𝘸𝘪𝘥𝘦 120 countries➿

Danh mục: