Giày cao gót Valentino 35/39 10391870

1.870

Zalo 0969919866
𝗧𝗮̣𝗶 𝗻𝗴𝗼𝗰𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝘃𝗶𝗽 𝗰𝗼́𝗴𝗶̀ :
•𝗦𝗵𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴𝘁𝗼𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱𝘄𝗶𝗱𝗲 𝟭𝟮𝟬𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰𝗮𝗻𝘁𝗼𝗮̀𝗻𝗗𝗛𝗟/𝗙𝗘𝗗𝗘𝗫/𝗘𝗠𝗦
• 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻𝘀𝗶̉𝗿𝗲𝗽𝘃𝗶𝗽𝟭:𝟭𝗮𝘂𝘁 𝘁𝘂́𝗶𝗴𝗶𝗮̀𝘆 𝗾𝘂𝗮̂̀𝗻𝗮́𝗼 đ𝗼̂̀𝗻𝗴𝗵𝗼̂̀ 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝘀𝘂̛́𝗰 𝗱𝗮̂𝘆𝗹𝘂̛𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗮̆𝗻𝗸𝗶́𝗻𝗵 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰𝘁𝗶𝗲̂́𝗽𝘅𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴𝗾𝘂𝗮𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴𝗴𝗶𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗵𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲𝟮𝟬𝟭𝟯
•𝗡𝗵𝗮̣̂𝗻đ𝗼̣̂𝘃𝗮̀𝗻𝗴𝗸𝗶𝗺𝗰𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗺𝗼𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗲đ𝗼̂̀𝗻𝗴𝗵𝗼̂̀𝟭:𝟭𝗮𝘂𝘁
•𝗖𝘂̛̉𝗮𝗵𝗮̀𝗻𝗴𝗯𝗮́𝗻𝘀𝗮̆̃𝗻𝘃𝗮̀𝗻𝗴𝟭𝟴𝗸𝟮𝟰𝗸𝘃𝗮̀𝘁𝗿𝗮𝗼đ𝗼̂̉𝗶𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶𝘁𝗲̣̂ 𝟮𝟯𝟯𝗧𝗮̂𝗻𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗧𝗵𝘂𝘆̉𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻𝗛𝗮̉𝗶𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴
•𝗡𝗵𝗮̣̂𝗻𝗰𝗵𝗲̂́𝘁𝗮́𝗰𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝘀𝘂̛́𝗰𝘁𝗵𝗲𝗼𝘆𝗲̂𝘂𝗰𝗮̂̀𝘂𝟭𝟬/𝟭𝟰/𝟭𝟴/𝟮𝟰𝗸𝗺𝗶𝘅𝗰𝘂̀𝗻𝗴𝗰𝗮́𝗰𝗹𝗼𝗮̣𝗶đ𝗮́𝗾𝘂𝘆́𝗸𝗵𝗮́𝗰( 𝗸𝗶𝗺𝗰𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗿𝘂𝗯𝘆𝗲𝗺𝗲𝗿𝗮𝗹𝗱…) (𝗰𝗼́𝗸𝗶𝗲̂̉𝗺đ𝗶̣𝗻𝗵đ𝗮́𝗾𝘂𝘆́𝘃𝗮̀𝘁𝗵𝘂𝗺𝘂𝗮𝗰𝗮𝗼)
𝗕𝗮̣𝗻𝗰𝗮̂̀𝗻𝟭:𝟭𝗮𝘂𝘁 𝗵𝗮̃𝘆 đ𝗮̣̆𝘁𝘃𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 , 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰𝘃𝗮̀𝗻𝗴đ𝗲̣𝗽, 𝗰𝗵𝗲̂́𝘁𝗮́𝗰 𝘀𝗮̆́𝗰𝗻𝗲́𝘁 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮̂́𝗽𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗴𝗶𝗮́𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼𝗻𝗵𝗮.

Danh mục: